Pensionslöften

Arbetsgivarens pensionslöfte, dvs. direkta tilläggspensionsarrangemang

I direkta tilläggspensionsarrangemang ansvarar arbetsgivaren själv för att betala ut och förvalta en tilläggspension som arbetsgivaren utlovat. I vardagligt språk kan man exempelvis tala om arbetsgivarens pensionslöfte, bolagslöfte, kassapension, pension på arbetsgivarens ansvar eller tilläggspensionsarrangemang som baserar sig på bokföringsmässiga avsättningar. I praktiken avses ett frivilligt arrangemang, där arbetsgivaren har lovat sin arbetstagare en pension som kompletterar det lagstadgade skyddet. Pensionslöftet kan exempelvis möjliggöra tidigare pensionering eller en extra pension som betalas på den lagstadgade arbetspensionen från arbetsgivarens kassa. Den utlovade pensionen har inte försäkrats separat t.ex. genom ett livförsäkringsbolag, en pensionsstiftelse eller pensionskassa, utan den är i sin helhet på arbetsgivarens ansvar.

Arbetsgivaren har en garantiskyldighet och informationsskyldighet i fråga om det direkta tilläggspensionsarrangemanget. Bestämmelser om detta finns i lagen om skydd av direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens, som trädde i kraft den 1 april 2015.

Arbetsgivaren ska se till att minst hälften av det belopp som följer av arbetsgivarens pensionsåtagande enligt ett direkt tilläggspensionsarrangemang är tryggat i händelse av konkurs eller företagssaneringsförfarande. Garantiskyldigheten gäller alla sådana arbetsgivare som kan försättas i konkurs och som har förbundit sig vid ett direkt tilläggspensionsarrangemang. Garantiskyldigheten omfattar exempelvis aktiebolag, föreningar, stiftelser och andra juridiska personer.

  • Direkta tilläggspensionsarrangemang omfattas av garantiskyldigheten endast till den del som de gäller ålderspensionstiden. Garantiskyldigheten gäller inte förtidspensioner.
  • Garantiskyldigheten är i kraft även om den pensionsförmån som anknyter till ett direkt tilläggspensionsarrangemang till följd av arbetstagarens död övergått till den efterlevande maken eller makan eller arbetstagarens barn under 18 år. Om pensionsförmånen övergår till en annan person till följd av arbetstagarens död, upphör garantiskyldigheten efter arbetstagarens död.
  • Pensionslöften som baseras på ställningen som verkställande direktör eller företagare faller utanför garantiskyldigheten.

Arbetsgivaren kan fullgöra garantiskyldigheten avseende pensionslöftet

  1. genom att teckna en kredit- eller garantiförsäkring för pensionsåtagandet
  2. genom att ställa en säkerhet, såsom en bankgaranti
  3. genom att sätta in en säkerhet på ett spärrkonto
  4. på något annat liknande sätt som tryggar tilläggspensionen i händelse av att arbetsgivaren blir insolvent.

Arbetsgivaren ska varje räkenskapsperiod lämna arbetstagaren eller en annan förmånstagare en skriftlig utredning om pensionsåtagandets belopp och om det sätt på vilket garantiskyldigheten fullgjorts. Utredningen ska lämnas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

Porastos experter kan för arbetsgivarens räkning ta hand om beräkningen av pensionsbeloppet, pensionsutbetalningen, beräkningen av pensionsåtagandet för bokslutet och fullgörandet av garantiskyldigheten och den skriftliga utredningen om pensionsåtagandet.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.