PORINA-uutiskirje 6/2018_1

Ajankohtaisia lakimuutoksia ja tietosuoja-asiaa

Eduskunnan käsittelyssä on ollut monta Poraston asiakkaiden toimintaan vaikuttavaa lakiehdotusta. Osa lakimuutoksista on vahvistettu ja hyväksytty, kun taas osa esityksistä on vielä käsittelyssä tai vasta annettu eduskunnalle. Muutokset koskevat sekä lakisääteisiä että lisäturvan mukaisia eläkkeitä.

Kokoamme Porastossa tietopakettia siitä, miten tietosuoja- ja tietoturva-asiat on huomioitu Poraston palveluissa asianmukaisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietopaketti toimitetaan asiakkaillemme alkuvuonna.
Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävä tietosuojalaki on vahvistettu ja se tulee voimaan 1.1.2019.

Tietosuojalaki täydentää tietosuoja-asetusta ja sitä sovelletaan rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuojalaissa säädetään tiettyjä poikkeuksia ja täsmennyksiä tietosuoja-asetukseen. Sekä tietosuoja-asetus että tietosuojalaki koskevat sekä lakisääteisten eläkkeiden että lisäeläkkeiden hoitamiseksi tarvittavien henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojalaissa säädetään muun muassa erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn perusteista ja valvontaviranomaisesta, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojalaissa säädetään, että hallinnollista seuraamusmaksua ei sovelleta julkisella sektorilla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Työeläkealalla seuraamusmaksu voidaan kuitenkin määrätä eläkelaitoksille.

Katso lisää:

Oikeusministeriön tiedote
Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelun uutinen


Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muutokset tietosuoja-asetuksen johdosta

Hallitus on antanut eduskunnalle keväällä 2018 esityksen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 52/2018vp).

Hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä. Esityksessä on ehdotettu muutoksia muun muassa työntekijän eläkelakiin, eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin.

Katso lisää:

Hallituksen esitys sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta 52/2018 vp


Tulorekisterin johdosta tehtävät TyEL:n muutokset

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön.

Muutokset koskevat eläkesäätiöiden ja eläkekassojen työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaista toimintaa. Lakimuutos koskee muun muassa eläketurvan laiminlyönnin johdosta määrättävää hallinnollista seuraamusta koskevia säännöksiä. Lisäksi työansion kohdentamista koskevia säännöksiä täsmennetään ja maksuperiaatetta vahvistetaan. Lakiin lisätään säännös työsuhteen päättyessä maksettavan loppupalkan huomioimisesta vanhuuseläkkeen alkamisen yhteydessä.

Katso lisää:

Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelun uutinen


Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien muutokset

Eduskunta on hyväksynyt muutokset eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin (HE205/2018 vp). Muutoksilla pannaan voimaan ns. IORP II -direktiivi.

Muutokset koskevat eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vapaaehtoista lisäeläketoimintaa. Muutosten soveltamisalaa on kuitenkin rajattu siten, että niitä ei pääsääntöisesti sovelleta eläkesäätiöihin ja eläkekassoihin, joissa on alle sata toimintapiiriin kuuluvaa työsuhteessa olevaa tai vapaakirjan saanutta henkilöä.

Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin lisätään säännökset hallintojärjestelmästä, sijoitusten hoidosta, vakuutetuille ja etuudensaajille annettavista tiedoista (lisäeläke-etuusote), valvonnasta, rajat ylittävästä toiminnasta ja lisäeläkejärjestelyjen rajat ylittävistä siirroista.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Hallituksen esitys julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE284/2018

Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (HE 284/2018 vp) on annettu eduskunnalle. Tiedonhallintalaki koskisi laajasti viranomaistoiminnassa tapahtuvaa tiedonhallintaa ja sitä on ehdotettu sovellettavaksi tietyiltä osin myös työeläkealalla lakisääteisen työeläkkeen osalta. Lisäeläketurvaan lakia ei sovellettaisi.

Lain tarkoituksena olisi varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen hallinta ja tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Lisäksi laissa säädettäisiin viranomaisten tietojärjestelmien välillä tapahtuvasta tietojen luovuttamisesta sähköisesti. Lain tarkoituksena on myös edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta.

Katso lisää:

Hallituksen esitys tiedonhallintalaiksi 284/2018 vp

Poraston tietosuoja- ja tietoturva-asioiden tietopaketti

Kokoamme tietopakettia siitä, miten tietosuoja- ja tietoturva-asiat on huomioitu Poraston palveluissa asianmukaisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietopaketti sisältää asiakkaan tarvitsemat tiedot siitä, miten tietosuoja-asetuksen vaatimukset on huomioitu ja toteutettu, millä tavalla asianmukaisesta tietoturvasta on huolehdittu ja miten tietosuojaa ja tietoturvaa ylläpidetään Poraston tuottamissa palveluissa.

Tietopaketin toimittamisaika on viivästynyt alkuperäisestä, mutta se lähetetään asiakkaillemme viimeistään alkuvuodesta 2019.

Lisätietoja antavat:

Päivi Johansson, lakiasiainjohtaja

puhelin 09 7527 7293,

 

Mari Rupponen, lakimies

puhelin 09 7527 7257,