Eläkelupaukset

Työnantaja voi täydentää työntekijöidensä lakisääteistä eläketurvaa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen avulla.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus voi olla yksilöllinen tai kollektiivinen.
Yksilöllinen vapaaehtoinen eläkevakuutus otetaan yksittäiselle työntekijälle
Kollektiivinen eläkevakuutus otetaan työntekijöistä koostuvalle henkilöpiirille, eikä se kohdistu nimettyihin, tai muutoin yksilöllisesti määrättyihin henkilöihin

Koska verotuksen kautta yksilölliselle eläkevakuutukselle tulee esimerkiksi eläkeikään ja vakuutusmaksujen enimmäismäärään rajoituksia, yksilöllistä eläkevakuutusta ei ole aina mahdollista ottaa, vaikka siihen olisi selkeä tarve.

Huolellisesti laadittu eläkelupaus voi olla ratkaisu työnantajan eläkevakuuttamisen haasteeseen.

Eläkelupauksen sisällöstä on hyvä laatia tarkka, kirjallinen kuvaus, jossa on hyvä huomioida ennakolta, miten eläkelupaukseen vaikuttaa esimerkiksi työeläkelainsäädäntöön mahdollisesti tuleva muutos.

Viime vuosina lakisääteisen työeläkkeen vanhuuseläkkeen saamisen alaikärajaa ensin alennettiin ja nyt sitä taas vähitellen nostetaan.

Kun eläkelupausta ei ole vakuutettu, työnantajalla itsellään on vastuut, jotka vakuutusyhtiöt yleensä ottavat vastuulleen. Jos eläkelupauksen saaneelle luvataan elinikäinen vanhuuseläke, työnantajan riskinä ovat kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että henkilö elääkin eläkeikäennusteita pitempään.

Työnantajan antama eläkelupaus eli suora lisäeläkejärjestely

kukka

Puhekielessä voidaan viitata esimerkiksi:
• Työnantajan eläkelupaukseen
• Yhtiölupaukseen
• Kassaeläkkeeseen
• Työnantajan vastuulla olevaan eläkkeeseen tai kirjanpidollisin varauksin järjestettyyn lisäeläkkeeseen
• Käytännössä tarkoitetaan vapaaehtoista järjestelyä, jossa työnantaja on luvannut työntekijälleen lakisääteistä turvaa täydentävän eläkkeen.

Eläkelupaus voi esimerkiksi:
• Mahdollistaa eläkkeen aikaisemman alkamisen tai
• Lakisääteisen työeläkkeen päälle maksettavan ylimääräisen eläkkeen, joka maksetaan työnantajan kassasta.

Eläkelupausta ei ole vakuutettu erikseen esimerkiksi henkivakuutusyhtiössä, eläkesäätiössä tai eläkekassassa, vaan se on kokonaan työnantajan vastuulla.

Työnantajalla on antamansa suoran lisäeläkejärjestelyn osalta turvaamisvelvoite ja tiedonantovelvollisuus.

Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta tuli voimaan 1.4.2015.

 

kuvat2
Turvaamisvelvoite

Lain mukaan työnantajan on turvattava vähintään puolet suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvan eläkevastuun määrästä työnantajan konkurssin tai yrityssaneerauksen varalta. Turvaamisvelvoite koskee kaikkia sellaisia työnantajia, jotka voidaan asettaa konkurssiin ja jotka ovat sitoutuneet suoraan lisäeläkejärjestelyyn. Velvoite koskee esimerkiksi osakeyhtiötä, yhdistystä, säätiötä ja muut oikeushenkilöä.

Suora lisäeläkejärjestely kuuluu turvaamisvelvoitteen piiriin vain siltä osin kuin se kohdistuu vanhuuseläkeaikaan. Turvaamisvelvoite ei koske varhaiseläkkeitä.

Turvaamisvelvoite on voimassa, vaikka suoraan lisäeläkejärjestelyyn liittyvä eläke-etu olisi siirtynyt työntekijän kuoltua leskelle tai työntekijän alle 18-vuotiaalle lapselle. Jos eläke-etu siirtyy työntekijän kuoltua muulle henkilölle, turvaamisvelvoite lakkaa työntekijän kuoltua.

Velvoite ei koske toimitusjohtajalle tai yrittäjälle annettua eläkelupausta.

kuvat
Työnantaja voi turvata antamansa eläkelupauksen

1. Ottamalla vastuun turvaavan luotto- tai takausvakuutuksen.

2. Antamalla vakuuden kuten esimerkiksi pankkitakauksen.

3. Tallettamalla vakuuden sulkutilille.

4. Muulla em. kaltaisella tavalla, jolla lisäeläke tulee turvatuksi työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Työnantajan on tilikausittain annettava työntekijälle tai muulle edunsaajalle kirjallinen selvitys eläkevastuun määrästä ja siitä, kuinka turvaamisvelvoite on toteutettu. Selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Poraston asiantuntijat voivat huolehtia eläkelupauksen antajan puolesta esimerkiksi:

Eläkelupauksesta tehtävän sopimuksen laatimisen
Eläkkeen määrän laskemisen
Eläkkeen maksamisen
Tilinpäätöstä sekä turvaamisvelvoitteen hoitamista varten tarvittavan vastuun laskemisen ja kirjallisen selvityksen antamisen eläkevastuusta