Juridiska tjänster

Våra jurister har gedigen kompetens när det gäller lagstiftningen och dess tillämpning i fråga om såväl lagstadgat pensionsskydd som tilläggspensionsskydd. Våra jurister följer upp förändringarna i pensionslagstiftningen och övrig lagstiftning samt myndigheternas anvisningar och informerar kunderna om de ändringar som inverkar på deras verksamhet.

Våra jurister står till tjänst i bl.a. följande ärenden:

  • försäkring och ordnandet av pensionsskydd
  • pensionsanstaltens förvaltning
  • pensionsbeslut
  • utbetalning av pensioner

Vi erbjuder också våra kunder rådgivning i anslutning till dataskyddsfrågor och tjänster i anslutning till genomförandet av dataskyddskraven i praktiken. (se ”dataskyddstjänster”)

Pensionskassornas och pensionsstiftelsernas stadgar och tolkningen av dem hör också till våra juristers starka kompetensområde. Vi tar hand om allt arbete i anslutning till upprättandet av stadgar och eventuella ändringar av dem.

Även krävande utredningar och utlåtanden ingår i våra tjänster.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.