Juridiska tjänster

Våra jurister har gedigen kompetens när det gäller lagstiftningen och dess tillämpning i fråga om såväl lagstadgat pensionsskydd som tilläggspensionsskydd. Våra jurister följer upp förändringarna i pensionslagstiftningen och övrig lagstiftning samt myndigheternas anvisningar och informerar kunderna om de ändringar som inverkar på deras verksamhet.

Våra jurister ger bl.a. råd om försäkringar och ordnandet av pensionsskydd, pensionsanstaltens förvaltning, pensionsbeslut och utbetalningen av pensioner. Vi erbjuder våra kunder också rådgivning i anslutning till dataskyddsfrågor och tjänster i anslutning till genomförandet av dataskyddskraven i praktiken.

Pensionskassornas och pensionsstiftelsernas stadgar och tolkningen av dem hör också till våra juristers starka kompetensområde. Vi tar hand om allt arbete i anslutning till upprättandet av stadgar och eventuella ändringar av dem. Även krävande utredningar och utlåtanden ingår i våra tjänster.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.