Fondanknuten pensionsstiftelse

Arbetsgivaren kan komplettera de anställdas lagstadgade pensionsskydd med en frivillig fondanknuten pensionsförsäkring

Nimetön 1

Den lagstadgade arbetspensionen ger ett bra grundskydd. Ju längre du arbetar och skjuter upp pensioneringen, desto större blir din pension. På motsvarande sätt gäller att ju mer du får i lön eller ju större din arbetsinkomst som företagare är, desto mer får du i pension.

Då arbetspensionen bestäms på basis av alla dina inkomster under din arbetskarriär i avlönat arbete och som företagare, kan arbetspensionen bli mindre än önskat jämfört med den sista lönen före pensioneringen.

En gruppensionsförsäkring som arbetstagaren tecknat kan jämna ut inkomstbortfallet.

En fondanknuten gruppension är en utmärkt personalförmån, som ger mervärde exempelvis vid rekrytering

 • Gruppensionsförsäkringspremien är avdragsgill för företaget, och till skillnad från individuella pensionsförsäkringar har premien ingen maximigräns, förutsatt att tilläggspensionsskyddet ur skattemyndighetens synvinkel är på en skälig nivå.
 • Gruppensionsförsäkringspremierna betraktas inte som de försäkrades inkomst. Arbetsgivaren behöver inte tänka på förskottsinnehållningar eller betala socialskyddsavgifter på dem. Under pensionstiden beskattas tilläggspensionen som pensionstagarens förvärvsinkomst.
 • Ett bra sätt att engagera. Ju längre tid arbetstagaren är i företagets tjänst, desto större blir den frivilliga pensionen.
 • Flexibel lösning. Gruppensionsförsäkringen är premiebaserad, varför företaget kan optimera premiebetalningen exempelvis enligt sitt årliga resultat, och försäkringen medför inga ekonomiska överraskningar för arbetsgivaren.
 • Till skillnad från förmånsbaserade gruppensionsförsäkringar, behöver företaget i en fondanknuten gruppensionsförsäkring inte göra någon IFRS- eller US GAAP-ansvarsberäkning.

Den frivilliga gruppensionsförsäkringen kan skötas via en pensionskassa, pensionsstiftelse eller ett livförsäkringsbolag. Ett väl skött fondanknutet tilläggspensionsskydd i en pensionsstiftelse eller pensionskassa är ett förmånligare alternativ än i ett livförsäkringsbolag.

 • Den rörelsevinst som reserverats för livförsäkringsbolagets ägare kvarstår i pensionsstiftelsen och pensionskassan till förmån för de försäkrade.
 • Pensionsstiftelsen och pensionskassan behöver inte upprätthålla dyra försäljningsnätverk eller föra reklam för sina tjänster och inbesparingarna kvarstår till förmån för de försäkrade.
pikkukuvat2
 • Pensionsstiftelsen och pensionskassan behöver ingen tung administration och kan vid behov lägga ut alla tjänster som den behöver till Porasto och till en styrelse som sköter kapitalförvaltningen. Styrelsen och styrelsens ansvar är den enda funktion som inte kan utlokaliseras. Vi på Porasto sköter vid sidan av våra egna uppdrag exempelvis uppgifterna som verkställande direktör för flera tilläggspensionsstiftelser.
 • Ingen bundenhet till ett livförsäkringsbolag som är svårt att byta ut, när försäkringen i allmänhet inte är förenad med fri återköpsrätt, eller rätten har prissatts så att återköp är olönsamt för försäkringstagaren.
pikkukuvat1
 • En egen pensionsstiftelse och pensionskassa ger frihet att själv välja var och hur tillgångarna investeras. Om kapitalförvaltaren inte lyckas tillräckligt bra i sitt arbete, kan kapitalförvaltaren bytas ut.
 • Arbetsgivaren och de anställda kan utse sina egna representanter till pensionsstiftelsens och pensionskassans styrelse.