Fördelar med en pensionsstiftelse eller -kassa

Arbetsgivaren bär ansvaret för att försäkra pensionsskyddet för sina anställda enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Försäkringsskyldigheten kan skötas via

 • ett arbetspensionsförsäkringsbolag
 • en pensionsstiftelse eller
 • en pensionskassa.

Arbetspensionsbolagen är Veritas, Varma, Ilmarinen och Elo, i vilka merparten av arbetsgivarna har tecknat arbetspensionsförsäkring.

Det alternativ som pensionsstiftelserna och pensionskassorna erbjuder är inte lika bekant för arbetsgivarna, även om Finlands äldsta alltjämt verksamma pensionsförsäkrare är den år 1864 grundade pensionskassan Apteekkien Eläkekassa.

perustaminen

Pensionsstiftelserna och pensionskassorna behöver inte på samma sätt marknadsföra sina tjänster, eftersom de har specialiserat sig på en begränsad kundkrets och de rentav kan ha endast en arbetsgivare som kund.

Arbetspensionsförsäkringsbolagen marknadsför aktivt sina egna tjänster, där de bl.a. utnyttjar dyra försäljningsnätverk.

En pensionsstiftelse eller pensionskassa är ett utmärkt alternativ till ett arbetspensionsförsäkringsbolag

Pensionsstiftelsen och pensionskassan fastställer själva beloppet av den försäkringsavgift som de tar ut av arbetsgivaren

 • Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen den försäkringsavgift som arbetspensionsförsäkringsbolagen uppbär, och arbetspensionsförsäkringsbolagen kan separat bevilja små kundåterbäringar på försäkringsavgiften.

Pensionsstiftelsen och pensionskassan bestämmer själva om sin investeringsverksamhet.

När verksamheten är framgångsrik, är den försäkringsavgift som pensionsstiftelsen och pensionskassan tar ut mindre än i något arbetspensionsförsäkringsbolag. Om pensionsstiftelsen eller pensionskassan är tillräckligt solvent, behöver den inte ta ut någon försäkringsavgift av arbetsgivarna.

 • Om arbetsgivaren har en lämplig försäkringshistoria, kan försäkringsbeståndet överföras från arbetspensionsförsäkringsbolaget till en pensionsstiftelse eller pensionskassa i det fallet att premiebehovet i utgångsläget är mindre än den försäkringsavgift som arbetspensionsförsäkringsbolaget tar ut.
Coins on hand are dropped Piggy bank on wooden top table, money savings concept

En väl förvaltad arbetsgivarspecifik pensionsstiftelse eller pensionskassa kan utnyttjas vid den finansiella planeringen av arbetsgivarens företagsverksamhet

 • En egen pensionsstiftelse eller pensionskassa kan äga arbetsgivarföretagets aktier eller fastigheter, eller bevilja arbetsgivaren lån.
pikkukuvat
 • När arbetsgivarens finansiella läge är gott, kan arbetsgivaren betala mer försäkringspremier till den egna pensionsstiftelsen eller pensionskassan och upplösa tillgångarna vid sämre ekonomiska tider, förutsatt att den egna pensionsstiftelsen eller pensionskassan är tillräckligt solvent.
 • När den egna pensionsstiftelsen eller pensionskassan inte behöver marknadsföras, innebär det lägre förvaltningskostnader.

I ett arbetspensionsförsäkringsbolag fördelas pengarna för främjande av arbetshälsa inte jämnt till fördel för alla arbetsgivare. I en egen pensionsstiftelse och pensionskassa kvarstår också pengarna för främjande av arbetshälsa i det egna företaget, eller alternativt kan de lämnas oanvända och sänka arbetsgivarnas försäkringspremie.

Andra fördelar

 • I en pensionsstiftelse och en pensionskassa får arbetsgivarna och arbetstagarna alltid välja in sina egna representanter till styrelsen och har därigenom möjlighet att inverka på dess verksamhet.
 • I en pensionsstiftelse och en pensionskassa medför nya invalidpensioner inte förändringar i premieklassen, eftersom de inte tillämpar någon premieklassmodell.
 • I en pensionsstiftelse och en pensionskassa uppbärs inte nödvändigtvis någon försäkringsavgift för invalidpensioner, om solvensen är tillräcklig. I ett arbetspensionsförsäkringsbolag inverkar invalidpensionerna alltid på kassaflödet för de arbetsgivare som omfattas av premieklassmodellen och små arbetsgivare betalar alltid en kalkylmässig invalidpensionsavgift.
 • I ett stort arbetspensionsförsäkringsbolag svarar i allmänhet alltid en ny person i telefontjänsten på arbetstagarnas frågor, medan en mindre pensionsstiftelse och pensionskassa kan erbjuda mer individuell service.
pikkukuvat2

Arbetstagaren får sin egen pension på samma sätt och till samma belopp, oavsett om den arbetspensionsförsäkrare som arbetsgivaren valt är en pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Den andel av arbetspensionsavgiften som tas ut av arbetstagaren fastställs också på samma sätt oberoende av den arbetspensionsförsäkrare som arbetsgivaren valt.