Tillgänglighetsutlåtande

Porasto Oy
Arabiagatan 12
00560 Helsingfors

Upprättat / uppdaterat 15.3.2023

Detta är Porasto Oy:s tillgänglighetsutlåtande som gäller bolagets offentliga webbplatstjänster på adressen www.porasto.fi

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att
offentligrättsliga inrättningars webbtjänster ska vara tillgängliga.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft i Finland den 1 april 2019. Bakom lagen ligger Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. En viktig utgångspunkt är också FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som betonar rätten för personer med funktionsnedsättning till delaktighet och möjlighet att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. Tillgänglighet är en av de centrala principerna i konventionen.

Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten bl.a. genom följande åtgärder:

  • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi utvecklar våra tjänster.
  • Vi satsar på ett begripligt språk.

De digitala tjänsternas tillgänglighet:

Webbplatsen porasto.fi uppfyller i huvudsak tillgänglighetskriterierna på nivå A och AA enligt riktlinje WCAG 2.1 och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen.

Tillgängligheten hos de olika delarna av tjänsten har bedömts i samarbete med en
utomstående expert.

Utlåtandet baserar sig på användartestning, självvärdering och kontroll med testprogram.

Tillsynen över tillgängligheten

Har du upptäckt brister avseende tillgängligheten i våra digitala tjänster? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Kontakta oss via e-post: .
Om inte är nöjd med vårt svar eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi

telefonnummer, växel 0295 016 000