Pensionslöften

Arbetsgivaren kan komplettera de anställdas lagstadgade pensionsskydd med en frivillig pensionsförsäkring.

En frivillig pensionsförsäkring kan vara individuell eller kollektiv.

 • En frivillig individuell pensionsförsäkring tecknas för en enskild arbetstagare.
 • En kollektiv pensionsförsäkring tecknas för en personkrets som består av arbetsgivarens anställda och den riktar sig inte till namngivna eller på annat sätt individuellt fastställda personer.

Eftersom en individuell pensionsförsäkring genom beskattningen är förenad med begränsningar avseende t.ex. pensionsåldern och premiernas maximibelopp, är det inte alltid möjligt att teckna en individuell pensionsförsäkring, även om det skulle finnas ett klart behov för en sådan.

Ett omsorgsfullt upprättat pensionslöfte kan vara lösningen på arbetsgivarens utmaningar när det gäller pensionsförsäkring.

Det lönar sig att göra upp en ingående, skriftlig redogörelse för pensionslöftets innehåll, där man på förhand beaktar inverkan av exempelvis eventuella förändringar i arbetspensionslagstiftningen på pensionslöftet.

Under de senaste åren har den nedre åldersgränsen för lagstadgad arbetspension sänkts, och nu höjs den stegvis igen.

När pensionslöftet inte har försäkrats, bär arbetsgivaren själv det ansvar som försäkringsbolagen i allmänhet tar på sig. Om en person som fått ett pensionslöfte utlovas en livslång ålderspension, bär arbetsgivaren risken för de kostnader som orsakas av att personen kanske lever längre än pensionsprognoserna.

Arbetsgivarens pensionslöfte, dvs. direkt tilläggspensionsarrangemang

kukka

I vardagligt språk kan man t.ex. tala om

 • Arbetsgivarens pensionslöfte
 • Bolagslöfte
 • Kassapension
 • Pension på arbetsgivarens ansvar eller tilläggspension som baserar sig på bokföringsmässiga avsättningar.
 • I praktiken avses ett frivilligt arrangemang, där arbetsgivaren har lovat sin arbetstagare en pension som kompletterar det lagstadgade skyddet.

Pensionslöftet kan exempelvis möjliggöra

 • Tidigare pensionering eller
 • En extra pension som betalas på den lagstadgade arbetspensionen från arbetsgivarens kassa.

Pensionslöftet har inte försäkrats separat t.ex. i ett livförsäkringsbolag, en pensionsstiftelse eller pensionskassa, utan det är i sin helhet på arbetsgivarens ansvar.

Arbetsgivaren har en garantiskyldighet och informationsskyldighet i fråga om det direkta tilläggspensionsarrangemanget.

Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens trädde i kraft den 1 april 2015.

kuvat2
Garantiskyldighet

Enligt lagen ska arbetsgivaren se till att minst hälften av det belopp som följer av arbetsgivarens pensionsåtagande enligt ett direkt tilläggspensionsarrangemang är tryggat i händelse av konkurs eller företagssaneringsförfarande. Garantiskyldigheten gäller alla sådana arbetsgivare som kan försättas i konkurs och som har förbundit sig till ett direkt tilläggspensionsarrangemang. Garantiskyldigheten omfattar exempelvis aktiebolag, föreningar, stiftelser och andra juridiska personer.

 • Direkta tilläggspensionsarrangemang omfattas av garantiskyldigheten endast till den del som de hänför sig till ålderspensionstiden. Garantiskyldigheten gäller inte förtidspensioner.
 • Garantiskyldigheten är i kraft även om en pensionsförmån som anknyter till ett direkt tilläggspensionsarrangemang efter arbetstagarens död skulle ha övergått till den efterlevande maken eller makan eller arbetstagarens barn under 18 år. Om pensionsförmånen övergår till någon annan person, upphör garantiskyldigheten efter arbetstagarens död.
 • Pensionslöften som baseras på ställningen som verkställande direktör eller företagare faller utanför garantiskyldigheten.
kuvat
Arbetsgivaren kan trygga pensionslöftet
 1. Genom att teckna en kredit- eller garantiförsäkring för pensionsåtagandet
 2. Genom att ställa en säkerhet, t.ex. en bankgaranti
 3. Genom att sätta in en säkerhet på ett spärrkonto
 4. På något annat liknande sätt som tryggar tilläggspensionen i händelse av att arbetsgivaren blir insolvent.

Arbetsgivaren ska varje räkenskapsperiod lämna arbetstagaren eller en annan förmånstagare en skriftlig utredning om pensionsåtagandets belopp och om det sätt på vilket garantiskyldigheten fullgjorts. Utredningen ska lämnas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

Porastos experter kan ta hand om exempelvis:

 • Upprättandet av avtalet om pensionslöfte
 • Beräkningen av pensionsbeloppet
 • Pensionsutbetalningen
 • Beräkningen av pensionsåtagandet för bokslutet och fullgörandet garantiskyldigheten samt den skriftliga utredningen om pensionsåtagandet.